نمایش 1–9 از 11 نتیجه

پیاده سازی VHDL code for ALU Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for ALU Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در…

group0
تومان180000

پیاده سازی VHDL code for ALU of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for ALU of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان170000

پیاده سازی VHDL code for Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Control Unit of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان170000

پیاده سازی VHDL code for Data Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Data Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی VHDL code for Instruction Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Instruction Memory of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی VHDL code for Register File of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی VHDL code for Register File of the MIPS processor با زبان VHDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان180000

پیاده سازی یک فیلیپ فلاپ های D-FF و SR-Latch و T-FF و JK-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک فیلیپ فلاپ های D-FF و SR-Latch و T-FF و JK-FF با زبان VHDL در نرم افزار Quartus…

group0
تومان100000

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL برای ضرب اعداد دو بیتی باینری با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL برای ضرب اعداد دو بیتی باینری با نرم افزار Quartus در…

group0
تومان120000

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 10 سیگنال واسط با نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ترکیبی (combinational) با زبان VHDL به همراه 10 سیگنال واسط با نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان140000