نمایش دادن همه 4 نتیجه

پیاده سازی یک مدار Multi-Function Register برای رجیستر 4 بیتی با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار Multi-Function Register برای رجیستر 4 بیتی با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان170000

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار ریجیستر با چند تابع (Multi-Function Register) با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این…

group0
تومان160000

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار مور (Moore-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک مدار میلی (Mealy-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus

پیاده سازی یک مدار میلی (Mealy-type) برای دیاگرام حالت با زبان Verilog HDL در نرم افزار Quartus در این پروژه…

group0
تومان120000