نمایش دادن همه 6 نتیجه

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions) با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای دستورات مرجع حافظه (memory reference instructions (lw and sw)) با نرم افزار…

group0
تومان120000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای ضرب دو عدد unsigned integers در دو ریجستر با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای ضرب دو عدد unsigned integers در دو ریجستر با نرم افزار QtSpim…

group0
تومان120000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای لود کردن داده در ریجستر و اجرای محاسبات عددی با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه MIPS برای لود کردن داده در ریجستر و اجرای محاسبات عددی و ذخیر در…

group0
تومان140000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls (NOT using a stack) با کمک jal و jr و نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با کمک jal  و  jr  و نرم افزار QtSpim در اینجا یک…

group0
تومان160000

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با دستورات jal and jr instructions و نرم افزار QtSpim

پیاده سازی و اجرای یک پروژه Nested Calls با دستورات jal and jr instructions و نرم افزار QtSpim در اینجا…

group0
تومان140000

پیاده سازی یک پروژه MIPS (pseudo-code) برای ضرب دو عدد unsigned integers با نرم افزار QtSpim

پیاده سازی یک پروژه MIPS (pseudo-code) برای ضرب دو عدد unsigned integers  با نرم افزار QtSpim در این پروژه یک…

group0
تومان160000