نمایش 1–9 از 181 نتیجه

اجرای پروتکل ASW Fair Exchange Protocol با استفتده از طرف سوم قابل اعتماد (3PT) با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

اجرای پروتکل ASW Fair Exchange Protocol با استفتده از طرف سوم قابل اعتماد (3PT) با نرم افزار AVISPA در حالت…

group0
تومان220000

اجرای پروتکل ASW Fair Exchange Protocol با استفتده از طرف سوم قابل اعتماد (3PT) با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

اجرای پروتکل ASW Fair Exchange Protocol با استفتده از طرف سوم قابل اعتماد (3PT) با نرم افزار AVISPA در حالت…

group0
تومان250000

اجرای پروتکل احراز هویت APOP برای شبکه مقابله با حمله replay attack با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

اجرای پروتکل احراز هویت APOP برای شبکه مقابله با حمله replay attack با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE  ما…

group0
تومان190000

اجرای پروتکل احراز هویت APOP برای شبکه مقابله با حمله replay attack با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

اجرای پروتکل احراز هویت APOP برای شبکه مقابله با حمله replay attack با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC  ما…

group0
تومان150000

اجرای پروتکل امنیتی AAA-Mobile-IP برای شبکه های موبایل با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

اجرای پروتکل امنیتی AAA-Mobile-IP برای شبکه های موبایل با نرم افزار AVISPA در حالت ATSE  ما با استفاده از نرم…

group0
تومان170000

اجرای پروتکل امنیتی AAA-Mobile-IP برای شبکه های موبایل با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

اجرای پروتکل امنیتی AAA-Mobile-IP برای شبکه های موبایل با نرم افزار AVISPA در حالت OFMC  ما با استفاده از نرم…

group0
تومان180000

اجرای پروتکل امنیتی EAP-IKEv2 با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

اجرای پروتکل امنیتی EAP-IKEv2 با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت ATSE EAP-IKEv2 is an EAP method that reuses…

group0
تومان220000

اجرای پروتکل امنیتی EAP-IKEv2 با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت OFMC

اجرای پروتکل امنیتی EAP-IKEv2 با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت OFMC  ما با استفاده از نرم افزار AVISPA…

group0
تومان220000

اجرای پروتکل امنیتی EAP-SIM با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت ATSE

اجرای پروتکل امنیتی EAP-SIM با استفاده از نرم افزار AVISPA در حالت ATSE  ما با استفاده از نرم افزار AVISPA…

group0
تومان240000