دنیایی که ما امروز در آن به سر می بریم، دنیای رایانه هاست.ادغام کامپیوترها و ارتباطات، تاثیر به سزایی در سازمان دهی سیستم های کامپیوتری داشته است. مفهوم مرکز کامپیوتر به عنوان اتاقی که کارهای مشتریان را انجام میدهد کهنه شده است. این مدل قدیمی که تمام نیازهای محاسباتی سازمان ها را انجام میداد، جای خود را به تعداد زیادی از کامپیوترهای متصل به هم داده است. این سیستم ها شبکه های کامپیوتری نامیده می شدند. منظور از واژه شبکه کامپیوتری، مجموعه ای از کامپیوترهای مستقل متصل به هم است. اگر دو کامپیوتر با یکدیگر مبادله اطلاعاتی داشته باشند، می گویند این دو کامپیوتر به هم متصل اند. ولی این فقط تعریف مختصری از شبکه های کامپیوتری است. دنیای شبکه های کامپیوتری بسیار بسیارر گسترده و متنوع است و مهندسان بسیاری در سطوح مختلف تکنسین / مهندس فنی / پژوهشگر/استاد و . . . در بخش های مختلف این فیلد تخصصی و جذاب در حال فعالیت هستند. برخی از این فرصتهای شغلی عبارت اند از:

  • مدیر فنی شبکه
  • مسئول پشتیبانی شبکه
  • تکنسین شبکه
  • مشاوره و مدیر سیستمهای شبکه
  • مهندسی و مشاور امنیت
  • مدیر فن آوری
  • پژوهشگر ارشد شبکه

در این بخش برترین آموزش های تخصصی شبکه بر اساس عنوان برای شما گروه بندی شده است:

آموزش GNS3

محتوای آموزشی

آموزش socket programming

محتوای آموزشی

آموزش Packet Tracer

محتوای آموزشی

آموزش++ omnet

محتوای آموزشی

آموزش مفاهیم شبکه

محتوای آموزشی

آموزش OPNET

محتوای آموزشی

آموزش CISCO

محتوای آموزشی

آموزش NS3

محتوای آموزشی